SECS/GEM Link

SECS/GEM Link

金南瓜SECS/GEM Link简单易用。仅需运行客户端或者DCOM即可采集或者集成SECS/GEM,支持多设备连接或者集成多设备,无需烦恼多台设备连接的问题。